Email

Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023 (2 ΤΟΜΟΙ)-70 ΕΥΡΩ

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης
Τιμή
Τιμή πώλησης70,00 €
Συγγραφέας: AST Books
forologikes-diloseis-2023
 • forologikes-diloseis-2023
ISBN: 978-618-209-048-8
Περιγραφή

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων.

Στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια με πλήθος λημμάτων για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει ενώ η δομή των θεμάτων ακολουθεί τη δομή του εκάστοτε εντύπου με ανάλυση ανά κωδικό.

 

Ειδικότερα, ο οδηγός αποτελείται από δύο τόμους ως εξής:

Α’ τόμος: Φορολογικές δηλώσεις 2023 / Πρακτικός οδηγός φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε1 - Ε2)

Όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κυριότερες αλλαγές

 • Προσθήκη νέων κωδικών 035-036 (περ. 14) στον Πίνακα 2, οι οποίοι αφορούν φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγονται στις διατάξεις περί συμβολαιακής γεωργίας.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 387-388 (περ. 21) «Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής προέλευσης», που αφορά την εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.
 • Στους κωδικούς 201-202 (περ. 10) του Πίνακα 4Β, δεν υπάρχουν οι περιπτώσεις των αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών, οι οποίες υπήρχαν στο περσινό έντυπο. Όμως, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του εντύπου, θεωρούμε ότι θα εμφανίζονται.
 • Στους κωδικούς 299-300 (περ. 3) του Πίνακα Δ1 αναγράφονται και τα μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων του άρθρου 57 ν.4646/2019.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 875-876 «Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019» στον Πίνακα Ε, που αφορούν την εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, στην οποία επιβάλλεται εθελούσια καταβολή 5% αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ
 • Μεταφορά των κωδικών 649-650 του Πίνακα 6 στο τέλος του πίνακα καθώς και τροποποίηση του λεκτικού ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοικτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας. κ.λπ., ν.27/1975».
 • Τροποποίηση του λεκτικού των κωδικών 435-436 (περ. 16) του Πίνακα 6 ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στον ν. 4607/2019».
 • Προσθήκη νέων κωδικών 635-636 «Δωρεές προς την εταιρεία "Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ"» στον Πίνακα 7, που αφορούν τις χρηματικές δωρεές προς την συγκεκριμένη εταιρεία , το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά.
 • Προσθήκη νέου πίνακα στο Ε1, όπου αναγράφονται διακριτά, τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για το σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει ανασχεδιαστεί το εκκαθαριστικό [Πράξη (Διοικητικού/Διορθωτικού) προσδιορισμού φόρου] καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε2, προς ευκολότερη συμπλήρωσή τους, από τους φορολογούμενους και τους συναδέλφους λογιστές.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 659-660 (ή 619-620), 657-658 (ή 617-618) και 781-782, στους οποίους αναγράφονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή από φόρο και εισφορά ή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, καθώς στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερες από 120 τέτοιες περιπτώσεις.

Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα:

 • ανάλωσης κεφαλαίου,
 • συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός,
 • δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η νέα διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως:

 • ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα,
 • κενού ακινήτου,
 • εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και
 • συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου

Β’ τόμος: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Έντυπο Ε3 – Φορολογική Αναμόρφωση – Έντυπο Ν)

Όσον αφορά το έντυπο Ε3 περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι αλλαγές που υπάρχουν φέτος από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Προσθήκη κωδικού 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν.3986/2011»
 • Προσθήκη κωδικού 014 «Ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν.89/1967 και του ν.3427/2005»
 • Προσθήκη κωδικού 083 «Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν.4919/2022, του άρθρου 113 του ν.4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν.4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)»
 • Προσθήκη κωδικών 942 και 982 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4935/2022 (Συμβολαιακή Γεωργία)»
 • Προσθήκη κωδικών 806, 826, 846, 866 και 886 «Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρ. 4 παρ. 1ια' του ν.4873/2021)»

Όσον αφορά τον υποπίνακα του κωδικού 144 του Πίνακα ΣΤ’ για την φορολογική αναμόρφωση εσόδων των ατομικών επιχειρήσεων:

 • Αφαιρέθηκε ο κωδικός 001 που αφορούσε στην αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού
 • Αφαιρέθηκε ο κωδικός 008 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθ. 146 ν 4764/2020)
 • Αφαιρέθηκε ο κωδικός 009 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 σε τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθ. 139 ν.4764/2020 και άρθ. 36 ν.4753/2020)
 • Προσθήκη κωδικού 027 «Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» (άρθρ. 9 ν.4890/2022)»
 • Προσθήκη κωδικού 028 «Ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελματίες λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρ.81 ν.4916/2022)»
 • Προσθήκη κωδικού 030 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρ.83 ν.4916/2022)»
 • Προσθήκη κωδικού 031 «Ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρ. 68 ν.4949/2022)»

Ακόμη, περιλαμβάνεται ολοκληρωμένα παραδείγματα

 • για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε (διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάση),
 • για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία
 • για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από βιομηχανική εταιρεία με παροχή υπηρεσιών και εμπορική δραστηριότητα
 • παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής.

Όσον αφορά την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αναφέρονται οι εξής προσθήκες κωδικών

 • Κωδικός 2030 - Δαπάνες που συνδέονται με τίτλους συμμετοχής που μεταβιβάζονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 48Α
 • Κωδικός 2031 – Ζημία από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της επιχείρησης
 • Κωδικός 2032 - Ζημία που προκύπτει σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, από την ά-σκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης

Όσον αφορά το έντυπο Ν, εκτός από την ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί κυρίως σε επίπεδο κωδικών φορολογικής αναμόρφωσης των εσόδων και των ενισχύσεων περιλαμβάνονται:

 • παράδειγμα συμπλήρωσης τόσο νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • ολοκληρωμένο παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα 2 όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Προσφορές με την αγορά του οδηγού:

Ο αναγνώστης αποκτάει δωρεάν πρόσβαση στις εξής ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχει η Astbooks:

 • Έντυπο Ε2, στην οποία εκτός από την καταγραφή κάθε ακινήτου που εκμισθώνεται γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία.
 • Έντυπο N, στην οποία γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας εύκολα και γρήγορα όλους τους απαραίτητους κωδικούς.

(*) Οδηγίες πρόσβασης περιλαμβάνονται εντός των βιβλίων (Στον Α’ τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ε2 και στον Β’ τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ν)

Επιθυμία μας είναι ο οδηγός να αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks

Video

Ο νέος «Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2023» της Astbooks, αποτελεί τον πλέον αναλυτικό οδηγό για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και Έντυπο Ν, περιλαμβάνοντας κάθε είδους αλλαγές που επηρεάζουν τη συμπλήρωση των εντύπων για τον υπολογισμό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ενώ η φορολογική αντιμετώπιση των θεμάτων έχει γίνει λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων που έχουν επέλθει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ν.4172/2013.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πλήθος σχετικών διατάξεων και εγκυκλίων αποφεύγοντας απλά μια στείρα συμπλήρωση κωδικών καθώς και πλήθος παραδειγμάτων.

Στο τέλος κάθε εντύπου υπάρχουν χρηστικά ευρετήρια με πλήθος λημμάτων για την κατά το δυνατόν ευκολότερη αναζήτηση του ζητήματος που σας ενδιαφέρει ενώ η δομή των θεμάτων ακολουθεί τη δομή του εκάστοτε εντύπου με ανάλυση ανά κωδικό.

 

Ειδικότερα, ο οδηγός αποτελείται από δύο τόμους ως εξής:

Α’ τόμος: Φορολογικές δηλώσεις 2023 / Πρακτικός οδηγός φυσικών προσώπων (Έντυπα Ε1 - Ε2)

Όσον αφορά το έντυπο Ε1, θα βρείτε ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό, αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και όλες τις αλλαγές που υπάρχουν φέτος. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κυριότερες αλλαγές

 • Προσθήκη νέων κωδικών 035-036 (περ. 14) στον Πίνακα 2, οι οποίοι αφορούν φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και υπάγονται στις διατάξεις περί συμβολαιακής γεωργίας.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 387-388 (περ. 21) «Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης αλλοδαπής προέλευσης», που αφορά την εφάπαξ αποζημίωση που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από οποιονδήποτε αλλοδαπό φορέα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης, όταν έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης.
 • Στους κωδικούς 201-202 (περ. 10) του Πίνακα 4Β, δεν υπάρχουν οι περιπτώσεις των αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και των κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών, οι οποίες υπήρχαν στο περσινό έντυπο. Όμως, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του εντύπου, θεωρούμε ότι θα εμφανίζονται.
 • Στους κωδικούς 299-300 (περ. 3) του Πίνακα Δ1 αναγράφονται και τα μερίσματα πλοιοκτητριών επιχειρήσεων του άρθρου 57 ν.4646/2019.
 • Προσθήκη νέων κωδικών 875-876 «Εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στο ν. 4607/2019» στον Πίνακα Ε, που αφορούν την εισαχθείσα υπεραξία από την πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή εταιρειών χαρτοφυλακίου αυτών, ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και τη ναυτιλιακή κοινότητα, αόριστης χρονικής διάρκειας που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, στην οποία επιβάλλεται εθελούσια καταβολή 5% αν εισαχθούν στην Ελλάδα, ενώ απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ
 • Μεταφορά των κωδικών 649-650 του Πίνακα 6 στο τέλος του πίνακα καθώς και τροποποίηση του λεκτικού ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοικτητριών εταιρειών πλοίων δεύτερης κατηγορίας. κ.λπ., ν.27/1975».
 • Τροποποίηση του λεκτικού των κωδικών 435-436 (περ. 16) του Πίνακα 6 ως «Μη εισαχθέντα μερίσματα και μη εισαχθείσα υπεραξία από πώληση μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών που υπάγονται στον ν. 4607/2019».
 • Προσθήκη νέων κωδικών 635-636 «Δωρεές προς την εταιρεία "Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ"» στον Πίνακα 7, που αφορούν τις χρηματικές δωρεές προς την συγκεκριμένη εταιρεία , το συνολικό ποσό των οποίων εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος, του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά.
 • Προσθήκη νέου πίνακα στο Ε1, όπου αναγράφονται διακριτά, τα ποσά δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα που αφαιρούνται από το εισόδημα ή υπολογίζονται διπλά για το σχηματισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
 • Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι έχει ανασχεδιαστεί το εκκαθαριστικό [Πράξη (Διοικητικού/Διορθωτικού) προσδιορισμού φόρου] καθώς και τα έντυπα Ε1 και Ε2, προς ευκολότερη συμπλήρωσή τους, από τους φορολογούμενους και τους συναδέλφους λογιστές.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους κωδικούς 659-660 (ή 619-620), 657-658 (ή 617-618) και 781-782, στους οποίους αναγράφονται εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο ή από φόρο και εισφορά ή δεν αποτελούν εισόδημα αλλά καλύπτουν τεκμήρια, καθώς στο βιβλίο περιλαμβάνονται περισσότερες από 120 τέτοιες περιπτώσεις.

Επίσης, ενδεικτικά περιλαμβάνονται, σε ξεχωριστά θέματα ολοκληρωμένα παραδείγματα:

 • ανάλωσης κεφαλαίου,
 • συμπλήρωσης Ε1-Ε3 εργαζόμενου με μπλοκάκι, ο οποίος απασχολήθηκε διαδοχικά στο ίδιο έτος ως μισθωτός,
 • δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έγγαμου ζευγαριού με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Όσον αφορά το έντυπο Ε2, περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης γύρω από τα ακίνητα όπως και των περιπτώσεων σχετικά με την υπεκμίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς και η νέα διαδικασία στην οποία δύναται να προβεί ο εκμισθωτής προκειμένου να δηλώσει ανείσπρακτα μισθώματα. Επιπλέον στο τέλος της ανάλυσης συμπλήρωσης του εντύπου, περιλαμβάνεται παράρτημα με παραδείγματα που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα των εκδόσεών μας πάνω σε ειδικές περιπτώσεις συμπλήρωσης του εντύπου όπως:

 • ενοικίασης καταστήματος με οφειλόμενα μισθώματα,
 • κενού ακινήτου,
 • εκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • υπεκμίσθωσης διαμερίσματος μέσω της πλατφόρμας Airbnb,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τέκνο,
 • δωρεάν παραχώρησης διαμερίσματος σε τρίτο και
 • συμπλήρωσης εντύπων Ε2 και Ε1 και υπολογισμός του φόρου

Β’ τόμος: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Έντυπο Ε3 – Φορολογική Αναμόρφωση – Έντυπο Ν)

Όσον αφορά το έντυπο Ε3 περιλαμβάνεται ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό καθώς και όλες οι αλλαγές που υπάρχουν φέτος από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Προσθήκη κωδικού 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν.3986/2011»
 • Προσθήκη κωδικού 014 «Ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν.89/1967 και του ν.3427/2005»
 • Προσθήκη κωδικού 083 «Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν.4919/2022, του άρθρου 113 του ν.4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν.4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)»
 • Προσθήκη κωδικών 942 και 982 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4935/2022 (Συμβολαιακή Γεωργία)»
 • Προσθήκη κωδικών 806, 826, 846, 866 και 886 «Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρ. 4 παρ. 1ια' του ν.4873/2021)»

Όσον αφορά τον υποπίνακα του κωδικού 144 του Πίνακα ΣΤ’ για την φορολογική αναμόρφωση εσόδων των ατομικών επιχειρήσεων:

 • Αφαιρέθηκε ο κωδικός 001 που αφορούσε στην αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού
 • Αφαιρέθηκε ο κωδικός 008 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθ. 146 ν 4764/2020)
 • Αφαιρέθηκε ο κωδικός 009 που αφορούσε στην αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 σε τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθ. 139 ν.4764/2020 και άρθ. 36 ν.4753/2020)
 • Προσθήκη κωδικού 027 «Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» (άρθρ. 9 ν.4890/2022)»
 • Προσθήκη κωδικού 028 «Ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελματίες λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρ.81 ν.4916/2022)»
 • Προσθήκη κωδικού 030 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρ.83 ν.4916/2022)»
 • Προσθήκη κωδικού 031 «Ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρ. 68 ν.4949/2022)»

Ακόμη, περιλαμβάνεται ολοκληρωμένα παραδείγματα

 • για τη συμπλήρωση του Πίνακα Ε (διαφορές λογιστικής-φορολογικής βάση),
 • για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία
 • για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 από βιομηχανική εταιρεία με παροχή υπηρεσιών και εμπορική δραστηριότητα
 • παράδειγμα ηλεκτρονικής υποβολής.

Όσον αφορά την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αναφέρονται οι εξής προσθήκες κωδικών

 • Κωδικός 2030 - Δαπάνες που συνδέονται με τίτλους συμμετοχής που μεταβιβάζονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 48Α
 • Κωδικός 2031 – Ζημία από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της επιχείρησης
 • Κωδικός 2032 - Ζημία που προκύπτει σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, από την ά-σκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης

Όσον αφορά το έντυπο Ν, εκτός από την ανάλυση ανά πίνακα και κωδικό με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί κυρίως σε επίπεδο κωδικών φορολογικής αναμόρφωσης των εσόδων και των ενισχύσεων περιλαμβάνονται:

 • παράδειγμα συμπλήρωσης τόσο νομικό πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • ολοκληρωμένο παράδειγμα συμπλήρωσης του Πίνακα 2 όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Προσφορές με την αγορά του οδηγού:

Ο αναγνώστης αποκτάει δωρεάν πρόσβαση στις εξής ηλεκτρονικές εφαρμογές που παρέχει η Astbooks:

 • Έντυπο Ε2, στην οποία εκτός από την καταγραφή κάθε ακινήτου που εκμισθώνεται γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία.
 • Έντυπο N, στην οποία γίνεται και η εκκαθάριση φόρου του εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα, συμπληρώνοντας εύκολα και γρήγορα όλους τους απαραίτητους κωδικούς.

(*) Οδηγίες πρόσβασης περιλαμβάνονται εντός των βιβλίων (Στον Α’ τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ε2 και στον Β’ τόμο για την εφαρμογή του εντύπου Ν)

Επιθυμία μας είναι ο οδηγός να αποτελέσει ένα απαραίτητο εργαλείο στα χέρια κάθε επαγγελματία λογιστή-φοροτεχνικού, το οποίο θα μπορεί να το συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο το διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Επιστημονική Ομάδα ASTbooks